Browsing Tag

makki atta Skin Care tips

ଗରମ ଦିନରେ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ମକା ଅଟା ଫେସପ୍ଯାକ, ସବୁପ୍ରକାର ସ୍କିନ ପାଇଁ ଫାଇଦାଯୁକ୍ତ

ଆପଣ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ଯ ମକ୍କା ରୁଟି ଏବଂ ସୋରିଷ ଶାଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା କେହି କେହି ଖାଇଥିବେ। ଏହା ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ପାଇଁ ବେଶ ଫାଇଦାଯୁକ୍ତ। ମକା ଅଟା ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ମକା ଅଟା ବ୍ଯବହାର କେବଳ ଖାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍କିନ ପାଇଁ ବେଶ…