Browsing Tag

north korea jail

ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଜେଲରେ ବନ୍ଦ ଥିବା କଏଦୀ ନିଜେ ଖୋଳିଥାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କବର

ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଆପଣ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜେଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ବରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ପାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଜେଲରେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯାଇପାରେ । ଜେଲରେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ…