Browsing Tag

archaeologist

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଗଛ, ଯାହାର ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଡାଇନୋସର

ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବୋର୍ନେଓ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ପତ୍ର ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ମିଳୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ଡିପଟରୋକାର୍ପର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପାଇଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ୪୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଏଥିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ…