Browsing Tag

best camera

ଲେକ୍ସର୍ DSLR ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କଲା ଦୁନିଆର ବେଷ୍ଟ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ, ସବୁ ସମୟରେ ଦେବ ଭଲ ସଟ୍

ଯଦି ଆପଣ ଏକ DSLR କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେମୋରୀ ଫୁଲ୍ ନକରିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବେଷ୍ଟ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାସ୍ ମେମୋରୀ କମ୍ପାନୀ ଲେକ୍ସର୍ ଏହାର ହାଇ ସ୍ପିଡ୍…